Heb je in jouw land de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken?

[ Wedstrijd Gesloten ]
We hebben een winnaar!
Het aantal deelnemers was 4276 en het meest nauwkeurige antwoord was 4283.
Felicitaties aan onze winnaar.

Aan de zuidkant van de Andes, in het Chileense Patagonië, ligt het Torres del Paine National Park. Een ongelooflijke plek vol avontuur.Hoe kun je winnen?Het enige wat je hoeft te doen is in de maanden van 8 november tot en met 31 december TerraPura te kopen in Jumbo, terug te komen naar deze site met een foto van je ticket en het formulier in te vullen.En je bent binnen!

Koop

Koop TerraPura bij Jumbo tussen 8 november en 31 december 2023.

aankoopbewijs

Maak een foto van je aankoopbon en bewaar deze.

Formulier

Vul het formulier in en voeg de foto van jouw aankoopbewijs toe.Hamersma scoort
Bekijk Scores


Winkelen bij Jumbo


Veelgestelde vragen

Het enige wat je hoeft te doen is een TerraPura wijn kopen bij supermarkt Jumbo en dan het formulier invullen dat tijdens de wedstrijdperiode op deze site zichtbaar is.

De prijs is inclusief vlucht naar Chili, transfers, hotels en maaltijden voor 8 dagen en 7 nachten. Waar je verschillende toeristische attracties zult bezoeken zoals het Torrres del Paine National Park en andere plaatsen eromheen.

De trekking vindt plaats op 10 januari 2024. .

De winnaar wordt bekendgemaakt op de website winwithterrapura.com en zal ook worden gecommuniceerd op onze sociale netwerken en rechtstreeks via e-mail.


Win met Terrapura

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Reis naar Chili”Datum van inwerkingtreding: 6 november 2023.ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de wedstrijd "Reis naar Chili" (hierna de "Wedstrijd"), georganiseerd door Matetic Wine Group, vertegenwoordigers en eigenaars van de wijngaard Terrapura, met hoofdkantoor te Vitacura 5250, kantoor 601, 7630260 Santiago, Vitacura, Región Metropolitana, Chili en met ondernemingsnummer 76.089.233-5 (hierna de "Organisator"). Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer (hierna de “Deelnemer") uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden en bevestigt hij of zij tevens dat hij of zij deze Algemene Voorwaarden volledig begrijpt.
De wedstrijd begint op 8 november 2023 en eindigt op 31 december 2023 om middernacht (23:59:59 CET). Inzendingen die na de einddatum worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd (of een deel daarvan) te wijzigen, uit te stellen, te verkorten of te annuleren.VOORWAARDEN VOOR DEELNAMEOm deel te nemen aan de Wedstrijd moeten de Deelnemers aan de volgende voorwaarden voldoen:(1) Deelnemers moeten ten minste 18 jaar of ouder zijn;(2) Medewerkers van Organisator, hun gezinsleden en medewerkers van de Koninklijke Jumbo Food Group en hun respectievelijke gezinsleden mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd;(3) Deelnemers dienen het online inschrijfformulier in te vullen dat beschikbaar is op https://www.winwithterrapura.com;(4) Deelnemers moeten een foto van hun kassabon nemen en uploaden waaruit blijkt dat een Terrapura wijnfles is gekocht bij een Jumbo supermarkt of haar filialen tijdens de periode van de Wedstrijd;(5) Deelnemers moeten deze Algemene Voorwaarden accepteren.De Organisator behoudt zich het recht voor om elke Deelnemer te diskwalificeren die niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname in deze clausule of die valse of misleidende informatie verstrekt.PRIJS EN BEOORDELINGSPROCEDUREDe prijs bestaat uit een reis van 7 nachten en 8 dagen naar Chili voor de winnaar en een compagnon, inclusief twee retourtickets van Amsterdam (Nederland) naar Santiago de Chile, twee retourtickets van Santiago naar Punta Arenas, transfers binnen Chili en door de Organisator gekozen hotels en maaltijden (op plaatsen die door de Organisator worden gekozen). De prijs omvat geen reisverzekering, persoonlijke uitgaven, extra eten en drinken naast het plan dat in detail zal worden gegeven, of enige andere ongespecificeerde uitgave. Reisdatum zijn afhankelijk van de beschikbaarheid in de hotels op de twee hoofdplaatsen, namelijk La Casona Hotel aan de Matetic Vineyards en Patagonia Camp bij Torres del Paine. De prijs kan niet worden ingeruild tijdens de maanden JUNI, JULI en AUGUSTUS aangezien één van de hotels (Patagonia Camp bij Torres Del Paine) gesloten is tijdens de wintermaanden. De specifieke details van de reis zoals de reisroute, hotels, transfers en data zijn opgenomen in bijlage.De winnaar wordt gekozen op basis van een schiftingsvraag. Indien er tussen twee of meerdere deelnemers hetzelfde resultaat wordt behaald (“ex aequo”), dan wordt aan die deelnemers een bijvraag gesteld per e-mail om één uiteindelijke winnaar vast te stellen.De winnaar wordt op 10 januari 2024 vastgesteld en wordt vervolgens telefonisch en per e-mail op de hoogte gebracht van de winst. Als de winnaar niet binnen vijf (5) kalenderdagen na de bekendmaking kan worden gecontacteerd, behoudt de Organisator zich het recht voor een nieuwe winnaar te kiezen.De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of een andere prijs en heeft een geldigheidsduur van vijftien (15) maanden om te worden benut (de prijs kan dus niet worden benut na 10 april 2025) vanaf de kennisgeving aan de winnaar per e-mail of telefoon. Als de winnaar de prijs niet binnen deze periode benut, wordt deze geannuleerd en kan deze dus niet meer worden benut.In het geval dat een Deelnemer onrechtmatig relevante informatie in verband met de Wedstrijd verzwijgt, fraude pleegt of op enigerlei wijze onrechtmatig handelt jegens Organisator of een derde(n) of op enigerlei wijze de onderhavige Algemene Voorwaarden schendt, behoudt Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke Deelnemer uit te sluiten van deelname aan deze Wedstrijd en/of toekomstige promoties van Organisator. Indien de uitgesloten Deelnemer de prijs van de Wedstrijd heeft gewonnen, wordt deze automatisch door Organisator uit de Wedstrijd verwijderd.PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMINGOrganisator verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.De door de Deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator gebruikt voor doeleinden die verband houden met de Wedstrijd en worden niet gedeeld met derden.Voor meer informatie over hoe de Organisator je persoonsgegevens verwerkt, kun je hier de privacyverklaring raadplegen: https://winwithterrapura.com/pages/privacy-policy-wedstrijd.Door deel te nemen aan de Wedstrijd erkennen en gaan Deelnemers ermee akkoord dat de Organisator hun namen, afbeeldingen en reacties kan gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden zonder aanvullende vergoeding of compensatie.AANSPRAKELIJKHEIDOnverminderd het dwingend recht zijn Organisator (en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden) niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste kansen, verlies van gegevens, enz. voortvloeiend uit of op enige andere wijze verband houdend met de (uitvoering van de) Wedstrijd (hierna "Schade"), behalve in geval van opzet of grove schuld van de Organisator of haar aangestelden of agenten, of, behalve in geval van overmacht, voor het niet nakomen van een verplichting die één van de voornaamste prestaties van de Organisator uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden vormt.Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur waardoor het goede verloop van de Wedstrijd wordt verhinderd. Organisator behoudt zich het recht voor de mogelijkheid tot deelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) de continuïteit van de dienstverlening die noodzakelijk is voor het goede verloop van de Wedstrijd niet langer kan garanderen.In het geval dat de winnaar van de Wedstrijd of diens compagnon niet op het toegewezen tijdstip kan reizen vanwege onvoorziene omstandigheden die niet door de winnaar of diens compagnon zijn veroorzaakt, draagt de Organisator geen kosten die verband houden met of veroorzaakt zijn door een dergelijke situatie. De winnaar en diens compagnon zijn verplicht een reisverzekering af te sluiten. Alle kwesties in verband met de reisarrangementen worden beheerst door de algemene voorwaarden van de reisorganisatie.De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige Schade die een Deelnemer lijdt of kan lijden als gevolg van zijn/haar deelname aan de Wedstrijd of die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met de Wedstrijd, zoals (niet-limitatief opgesomd): enige Schade als gevolg van defecten in haar netwerk, computer hardware of software of enige vertragingen die kunnen resulteren in het verlies van de deelname van een Deelnemer of vertragingen, enige Schade als gevolg van of gerelateerd aan de wijziging of annulering van de Wedstrijd, enige extra kosten die een Deelnemer zou of moet dragen in verband met de deelname aan de Wedstrijd, met uitzondering van enige (directe of indirecte) Schade als gevolg van een direct toerekenbare onrechtmatige daad van Organisator.De sociale media kanalen die door de Organisator worden gebruikt om Deelnemers uit te nodigen deel te nemen aan de Wedstrijd (hierna de "Sociale Media"), kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld in verband met de Wedstrijd. Deze Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, geassocieerd of beheerd door de Sociale Media. De Deelnemers verstrekken ook alleen gegevens aan Organisator, niet aan de gebruikte Sociale Media.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTENIntellectuele eigendomsrechten omvatten alle intellectuele, industriële en andere (eigendoms-) rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, tekeningen, octrooirechten, knowhow, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, databankrechten, modelrechten, goodwill, bescherming van vertrouwelijke informatie, alsmede aanvragen voor een van de voorgaande, en alle soortgelijke rechten die van tijd tot tijd in enig rechtsgebied worden erkend, tezamen met alle rechten om actie te ondernemen met betrekking tot inbreuk op een van de voorgaande (hierna te noemen de "IP").Alle IP op de door de Deelnemer aan de Organisator verstrekte informatie wordt hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk, exclusief, volledig (voor zover wettelijk toegestaan) en voor de gehele beschermingsduur van de IP overgedragen aan de Organisator.De Deelnemer doet afstand van zijn eventuele morele rechten of zal deze niet inroepen. De Organisatoren zijn derhalve gerechtigd de informatie wereldwijd en onvoorwaardelijk te exploiteren, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op elke nu of in de toekomst bekende wijze, naar eigen goeddunken.De Deelnemer erkent en aanvaardt dat er geen andere vergoeding verschuldigd is door de Organisator aan de Deelnemer voor de overdracht en exploitatie van rechten zoals bepaald in deze clausule, dan de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd.Alle rechten op de promotionele websites en alle informatie op of geplaatst op die websites, in welke vorm dan ook, berusten bij Organisator, bij haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiehouders. De promotionele websites en hun inhoud zijn uitsluitend bestemd voor privégebruik en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De promotionele websites en de inhoud ervan mogen niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd, verspreid, gecommercialiseerd of meegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Organisator. Door het indienen van informatie op de promotionele websites aanvaardt de Deelnemer de overdracht van alle rechten daarop aan de Organisator.In geen geval kan de Organisator aansprakelijk worden gesteld voor informatie, afbeeldingen, tekst, hyperlinks of werken van IP gepubliceerd op de promotionele websites door Deelnemers of door derden. Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving van de verstrekte informatie, in het bijzonder afbeeldingen, tekst, hyperlinks en andere werken van IP, of het bestaan van IP van derden. Organisator behoudt zich het recht voor informatie die inbreuk (kan) maken op de toepasselijke wet- en regelgeving of het IP van derden te weigeren en/of te verwijderen van de promotionele websites.KLACHTENIn geval van een klacht in verband met de Wedstrijd en/of de toekenning van de prijs, dienen die klachten te worden gericht aan de Organisator via marketing@mateticwg.com.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKENDe Wedstrijd en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische of Nederlandse wetgeving, afhankelijk van de woonplaats van de Deelnemer. Alle (juridische) geschillen met betrekking tot of in verband met de Wedstrijd of de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied van de woonplaats van de Deelnemer.SPLITSBAARHEID EN VERZAKINGIndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of de uitvoering daarvan, nietig of onuitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen Organisator en Deelnemer, binnen de grenzen van het toepasselijke recht, een nieuwe bepaling opstellen die beantwoordt aan de met de nietige of niet-afdwingbare bepaling beoogde doelstellingen, en deze bepaling(en) als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden toevoegen. Geen afstand of verzaking van rechten kan worden begrepen door het enkele feit dat een recht niet wordt gehandhaafd of niet wordt gebruikt, het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, of het niet instellen van een vordering door Organisator.BIJLAGE 1Reisroute naar ChiliVertrek naar Santiago, ChiliVertrek per vliegtuig van Amsterdam naar Santiago.Dag 1 & 2: Santiago - Matetic-wijngaardenAankomst in Santiago de Chile.
Transfer per auto naar La Casona Hotel (Matetic Vineyards).
Breng 2 nachten door in het La Casona Hotel in de Matetic Vineyards - regio San Antonio.
Mogelijke rondleiding en proeverij (te bepalen)
Maaltijden inbegrepen: Verblijf op basis van volpension. Alle maaltijden zijn inbegrepen in het La Casona Hotel.
Dag 3: Santiago - Punta Arenas of Puerto Natales (te bepalen afhankelijk van de tijd van het jaar)Check uit bij La Casona Hotel.
Transfer per auto naar Aeropuerto Merino Benítez Santiago, Chili.
Vlieg naar Punta Arenas, Chili.
Maaltijden inbegrepen: Ontbijt inbegrepen in Hotel La Casona. Diner in Patagonia Camp (te bevestigen)
Dag 3-5: Kamp PatagoniëAankomst in Punta Arenas of Puerto Natales (te bepalen)
Transfer per auto naar het Patagonia Camp hotel.
Breng 3 nachten door in Patagonia Camp, geniet van de prachtige Patagonische wildernis en diverse activiteiten.
Dag 6: Terugkeer naar Punta Arenas of Puerto Natales (te bepalen afhankelijk van de tijd van het jaar)Vertrek uit Patagonia Camp.
Transfer per auto terug naar Punta Arenas.
Breng de nacht door in Punta Arenas of Puerto Natales (Hotel te bepalen).
Dag 7: Terugkeer naar SantiagoVlieg naar Santiago.
Breng de nacht door in een hotel in Santiago.
Dag 8: Terugkeer naar AmsterdamCheck uit bij het Santiago hotel.
Vertrek per vliegtuig van Santiago naar Amsterdam.

PRIVACY POLICY WEDSTRIJD

PRIVACY POLICY WEDSTRIJDVersie 06.11.2023Bedankt voor uw deelname aan onze “Trip naar Chili” wedstrijd! (hierna, ‘Wedstrijd’)De bescherming van uw persoonsgegevens is uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en werden passende beschermingsmaatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.Wij willen transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat wij met uw persoonsgegevens doen. Meer informatie daarover leest u in deze privacy policy.Wie zijn wij?MATETIC WINE GROUP, met zetel te Vitacura 5250, kantoor 601, 7630260 Santiago, Vitacura, Región Metropolitana, Chili en met ondernemingsnummer 76.089.233-5 (hierna, ‘MWG’, ‘wij’ of ‘we’).U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:E-mail: marketing@mateticwg.comTel.: +56 9 90204400Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’), en de toepasselijke nationale uitvoeringswetgeving.Enkele begrippen toegelichtVoor de toepassing van deze privacy policy wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres.Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”)MWG is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.Wij zijn, zoals de AVG het noemt, de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat MWG, eventueel samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?In onderstaande tabel leest u:kolom 1: welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken (de ‘Categorieën van persoonsgegevens’);
kolom 2: waarom wij dit doen (de ‘Doeleinden’); en
kolom 3: op welke rechtsgrond de verwerkingsactiviteit gebaseerd is (de ‘Rechtsgrond’);
kolom 4: hoe lang we uw persoonsgegevens verwerken (de ‘Bewaartermijn’).
Elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens gebeurt voor één of meerdere specifieke doeleinden.
Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De toepasselijke rechtsgrond, die u terugvindt in de derde kolom ‘rechtsgrond’, heeft de volgende betekenis:‘Overeenkomst’: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
‘Toestemming’: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
‘Gerechtvaardigd belang’: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
Categorieën van persoonsgegevens
Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adres)
De foto die u ons toestuurtDe reisgegevens van u en uw compagnon indien u de winnaar van de Wedstrijd bentDoeleinden
- Om de Wedstrijd te organiseren en vlot te kunnen laten verlopen;
- om de winnende deelnemer kennis te geven van diens recht op de prijs voor de Wedstrijd;- om de winnaars bekend te kunnen maken;- om de prijs voor de Wedstrijd, m.n. de trip naar Chili, voor u en uw compagnon te kunnen organiseren.Rechtsgrond
Overeenkomst
Bewaartermijn
Totdat de prijs voor de Wedstrijd volledig is uitgereikt aan de winnaar en diens compagnon
Categorieën van persoonsgegevensIdentificatiegegevens (naam en voornaam)De foto die u ons toestuurtAndere gegevens die u ons bezorgt in het kader van de trip naar Chili indien u de winnaar van de Wedstrijd bentDoeleinden
- Om onze producten en diensten te promoten via sociale mediakanalen van ons en onze partners
Rechtsgrond
Uitdrukkelijke toestemming
Bewaartermijn
Totdat u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.
Categorieën van persoonsgegevens
Identificatie – en contactgegevens (voornaam, naam, e-mailadres) en voorzijde identiteitskaart
Doeleinden
Om uw verzoek tot uitoefening van uw rechten te behandelen
Rechtsgrond
Gerechtvaardigd belang (om de uitoefening van uw rechten te faciliteren)
Bewaartermijn
Zolang als nodig om uw verzoek te behandelen (in geval van een gerechtelijke procedure: tot beëindiging daarvan)
Categorieën van persoonsgegevens
Identificatiegegevens (voornaam, naam en adres) en andere informatie over u die nodig is om onze rechten te verdedigen
Doeleinden
Om onze rechten te verdedigen
Rechtsgrond
Gerechtvaardigd belang (verdediging in rechte)
Bewaartermijn
Toepasselijke verjaringstermijn (zie “Bewaren van uw persoonsgegevens”)
MinderjarigenWij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afleggen.Uw privacyrechtenOm u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15-22 AVG.U beschikt over de volgende rechten:Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG):
U heeft het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:
de verwerkingsdoeleinden;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
het bestaan van uw privacy rechten;
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.
Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.
Ook kan u een kosteloze kopie verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (art. 17 AVG):
U kan ons in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Houd er ook rekening mee dat uw recht op vergetelheid niet absoluut is. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder meer, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen en uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. We zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.
Het recht op verbetering en aanvulling (art. 16 AVG):
Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.
Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG):
Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.
Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):
Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
u betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);
de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig;
wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, kan u verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):
U kan op grond van uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden (artikel 22 AVG):
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat is genomen uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en die u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft en die zonder substantiële menselijke tussenkomst tot stand komt.
In drie situaties kan u zich niet op dit recht beroepen:als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);
als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of
als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van een overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy invasieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).
Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.
Uitoefenen van uw rechtenOm deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder de titel "Wie zijn wij?". Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.Bewaren van uw persoonsgegevensWij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het beoogde doel. U dient er rekening mee te houden dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.Daar komt bij dat wij persoonsgegevens kunnen bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft verleend of als het mogelijk is dat wij deze gegevens nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met dat doel bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt tien jaar.Bronnen van persoonsgegevensWij verwerken persoonsgegevens die u ons spontaan bezorgt. Indien bijkomstige persoonsgegevens nodig zijn, zal worden meegedeeld of u al dan niet verplicht bent om deze mee te delen en wat de gevolgen zijn indien u ze niet meedeelt. Het niet meedelen van persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij onze producten en diensten niet aan u kunnen leveren.Categorieën van ontvangersBinnen onze organisatie zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden conform de wettelijke bepalingen of wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. In bepaalde gevallen worden onze medewerkers bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door externe dienstverleners.Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan overheidsinstanties zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).In het bijzonder identificeren we volgende categorieën van ontvangers:(i) Overheden of regulerende instanties wanneer zij hierom verzoeken in het kader van de naleving van een vonnis of arrest, wetgeving, regulering, norm of juridische procedure.Doorgiften aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in derde landen voor zover we daartoe wettelijk gerechtigd zijn of indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren.Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden.Beveiliging van uw persoonsgegevensDe beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij hebben redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Zo bewaren wij uw persoonsgegevens steeds op een beveiligde plaats zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die via het internet aan ons worden doorgegeven niet garanderen. Elke overdracht van persoonsgegevens is op eigen risico. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij echter altijd coderingstechnologieën die erkend zijn als beproefde normen.Klachten?We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u dit aan ons melden via onze contactgegevens zoals vermeld in het begin van deze privacy policy, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:Website:https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.beContactgegevens:Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00+32 (0)2 274 48 35contact@apd-gba.beWebsite:https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/Contactgegevens:Autoriteit PersoonsgegevensPostbus 933742509 AJ DEN HAAG070-8888 500070-8888 501info@autoriteitpersoonsgegevens.nlHeeft u nog vragen?Dan mag u steeds contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per brief via de contactgegevens onder de titel “Wie zijn wij?”. Wij beantwoorden graag uw vragen.WijzigingenOm tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze privacy policy te raadplegen op onze website.

COOKIEVERKLARING

COOKIEVERKLARING
Versie 15.11.2023
Dank u voor uw bezoek aan onze website!Wij, MATETIC WINE GROUP, met zetel te Vitacura 5250, kantoor 601, 7630260 Santiago, Vitacura, Región Metropolitana, Chili en met ondernemingsnummer 76.089.233-5 (hierna “MWG”, “wij” of “we”), willen de bezoekers van onze website via deze cookieverklaring informeren over welke cookies en/of gelijkaardige technologieën op onze website gebruikt worden, waarom wij dat doen en hoe je cookies kan verwijderen of uitschakelen.Deze cookieverklaring kan door MWG worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van de cookieverklaring kunt u steeds op onze website vinden.1. Wat is een cookie?Een cookie is in het algemeen een klein tekst- en cijferbestand dat wij tijdens een bezoek aan onze website, versturen en opslaan in je webbrowser of op je mobiel apparaat. Wanneer je de volgende keer onze website bezoekt met dezelfde webbrowser of hetzelfde apparaat, wordt deze informatie terug naar onze website gestuurd. Cookies helpen ons zo om bijvoorbeeld jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden (bv. je taalkeuze), tenzij je jouw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren.2. Soorten cookiesEr bestaan verschillende soorten cookies. Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong:• First party cookies zijn technische cookies die door ons worden geplaatst en die ervoor zorgen dat onze website goed functioneert. Dit verhoogt de kwaliteit van onze diensten.
• Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dat een third party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let wel: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
Ook qua functie kunnen we cookies opdelen in o.a.:• Essentiële of strikt noodzakelijke cookies zijn (zoals hun naam aangeeft) noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren, bv. door een bepaalde verbinding tot stand te brengen. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder jouw voorgaande toestemming;
• Niet-essentiële cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-essentiële cookies kunnen first party of third party cookies zijn en kunnen enkel door ons geplaatst en gebruikt worden voor zover jij ons hiertoe jouw voorgaande toestemming hebt gegeven via de cookiebanner.
Verschillende soorten niet-essentiële cookies kunnen worden onderscheiden:
o Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde niet-essentiële functionaliteiten van de website naar behoren werken.
o Cookies met statistische doeleinden laten onder andere toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc.
o Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.
o Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses.
Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur:• Bepaalde duur cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst. De meeste niet-essentiële cookies zijn bepaalde duur cookies.
• Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
3. Informatie over het gebruik van cookies op onze websiteWanneer je de website gebruikt, worden zo de volgende cookies gebruikt:Naam Type Oorsprong Beschrijving Bewaartermijn
CookieScriptConsent Strikt noodzakelijke cookie First party cookie Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeuren van de websitebezoekers te onthouden. 1 maand
Gelieve onze privacyverklaring te lezen om kennis te nemen van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, beveiligen en hoe lang wij deze bewaren en over welke privacy-rechten je beschikt. Onze privacyverklaring is beschikbaar via volgende hyperlink: PRIVACY POLICY WEDSTRIJD – Terrapura Chile (winwithterrapura.com).4. Cookies accepterenBij je eerste bezoek aan onze website verschijnt er een cookiebanner. Aan de hand van deze cookiebanner informeren wij jou over welke cookies wij gebruiken, en vragen we jou of we bepaalde cookies mogen gebruiken. Je bent vrij om hiermee in te stemmen of niet.Weet wel dat sommige functionaliteiten op onze website mogelijk niet of niet volledig werken indien niet alle cookies zouden worden aanvaard.5. Cookies beheren (verwijderen of uitschakelen)Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, dan kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen.Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert.Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
Nuttige informatie over cookies vind je op: http://www.allaboutcookies.org/ en http://www.youronlinechoices.com/be-nl/.6. Uw rechtenOm u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15-22 AVG.
U beschikt over de volgende rechten:
• Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG):
U heeft het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:
a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
d) de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
e) het bestaan van uw privacy rechten;
f) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
g) de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.
Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.
Ook kan u een kosteloze kopie verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens in een begrijpelijke vorm. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.
• Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (art. 17 AVG):
U kan ons in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Houd er ook rekening mee dat uw recht op vergetelheid niet absoluut is. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder meer, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen en uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. We zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.
• Het recht op verbetering en aanvulling (art. 16 AVG):
Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.
• Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG):
Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.
• Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):
Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
a) u betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);
b) de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig;
c) wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
d) zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, kan u verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
• Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):
U kan op grond van uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
• Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden (artikel 22 AVG):
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat is genomen uitsluitend op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en die u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft en die zonder substantiële menselijke tussenkomst tot stand komt.
In drie situaties kan u zich niet op dit recht beroepen:
a) als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);
b) als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of
c) als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van een overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy invasieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).
• Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.
Uitoefenen van uw rechten
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder de titel "Vragen?" zijn opgenomen. Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen. Wij vragen u om daarbij uw rijksregisternummer en afbeelding op uw identiteitskaart onleesbaar te maken. In elk geval zullen wij uw identiteitskaartgegevens louter verwerken om uw identiteit te verifiëren en niet opslaan noch registreren in onze systemen.
U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.
7. Klachten
We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u dit aan ons melden via onze contactgegevens zoals vermeld in sectie 8.
U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via volgende contactgegevens:
Website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
Website:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Contactgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
070-8888 500
070-8888 501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
8. Vragen?Dan kan je ons steeds contacteren via de volgende contactgegevens:E-mail: marketing@mateticwg.com
Tel.: +56 9 90204400

Opps :(

Je hebt geen toegang tot deze site als je jonger bent dan de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken in jouw land.